De diverse partijen werken ieder vanuit hun expertise aan een onderdeel van het project. De projectleider houdt het overzicht en verbindt de partijen. De projectleider borgt de samenwerking en heeft als taak de diverse onderdelen zo op elkaar af te stemmen dat de resultaten vanuit een gemeenschappelijke visie en doelstelling behaald worden.

De projectleider kan:

 • Projectvoorstellen bedenken en ontwikkelen
 • Draagvlak creëren, plan van aanpak maken
 • Projectvoorstellen implementeren
 • Plannen van de tussenstappen en sturen op eindresultaten.

Implementatie Maatschappelijke Stage

Projectleider Maatschappelijke Stages Amsterdam (2010-2013). Dit is een vervolg op het samenwerkingsproject van de VO-scholen (31 scholen), de gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, Meeting Points Amsterdam, het Empowermentcenter EVC en de Hogeschool Inholland. Het samenwerkingsproject heeft de invoering van de maatschappelijke stage voorbereid. In aanloop naar verplichte invoering in 2011 is een bemiddelingsinfrastructuur op poten gezet. Juist vanwege de grote aantallen (ruim 30.000 VO leerlingen, ruim 60 VO-scholen) was het van belang vast op gestructureerde wijze te experimenteren en bestaande informatie te bundelen. Na de pilot is in samenwerking met het ministerie van onderwijs een op maat gesneden adviseringstraject uitgevoerd bij alle VMBO scholen en praktijkonderwijs om de maatschappelijke stage vanuit het curriculum te implementeren. Ook heeft de projectleider samen met de directie de beleidsplannen aangepast om de voorwaarden van de stage te borgen. De scholen hebben in samenwerking met de projectleider een veelvoud (meer dan 1000 per jaar) aan individuele stagebemiddelingen en groepsstagebemiddelingen gerealiseerd.

Meeting Points Amsterdam

Nog steeds succesvol en operationeel:

Bredero College: link naar website
Marcanti: link naar website
Clusius College: link naar website
Calvijn met Junior College: link naar website
Overkoepelend in groen: link naar website

In MCO, Stelle College, Wellant Sloten en Wellant Lineaus zijn nog steeds actief. Zij vermelden dit alleen niet heel uitgebreid op de website.
De projectleider van Meeting Point Amsterdam leidt vanuit het onderwijs een platform van 16 scholen. De scholen die hierbij aangesloten waren; Bredero College, Marcanti, Amsterdamse plus School, Clusius College, Stelle College, Westburg College, Augustinus College (nu Bindelmeer), Calvijn met Junior, Montessori College Oost, Islamitisch College Amsterdam, Wellant Sloten en Wellant Linnaeus, Nova College (nu Mundus College), de Atlant en Pascal Zuid (Zaandam). In het programma Beroepsonderwijs Amsterdam 2006-2010 beoogt de gemeente Amsterdam met verschillende initiatieven om de aansluiting tussen onderwijs en lokaal/regionaal bedrijfsleven te stimuleren. Eén van die initiatieven zijn de diverse Meeting Points, die gekoppeld zijn aan verschillende onderwijsinstellingen (VMBO, MBO, HAVO en VWO) en als overkoepelende organisatie Meeting Points Amsterdam. De bedoeling van de afzonderlijke meeting points is tweeledig; enerzijds een plek waar de leerlingen de diverse taken, die bij het “bedrijf” meeting point komen kijken, kunnen oefenen onder begeleiding van de bedrijfsleiders. Anderzijds om een netwerk op te bouwen met lokale en regionale bedrijven waar stageplekken worden gegenereerd, of nog beter arbeidsplekken uit voort komen. Een meeting point is een fysieke ruimte in de school waar leerlingen levensechte opdrachten uitvoeren. Een meeting point vertegenwoordigt een onderwijsformule waarbinnen leerlingen projectmatig samenwerken met bedrijven en instellingen en waarbij het ondernemend leren centraal staat.

Meeting Points Amsterdam heeft als overkoepelende organisatie drie verschillende functies. Zo werkt MPA allereerst toe naar een coördinerende rol op stedelijk niveau met betrekking tot de verschillende meeting points. Ten tweede wordt er gewerkt aan een groeimodel en bijbehorende kwaliteitscriteria. Tot slot zal naast deze processturing ook aan de vak ontwikkeling van de diverse meeting points door MPA worden bijgedragen.
MPA geeft leiding aan een stuurgroep en kerngroep om handen en voeten aan de boven beschreven doelstelling te geven. De stuurgroep bestaat uit de directieleden van de scholen met een meeting point. De stuurgroep bepaalt de koers en evalueert de resultaten. De directeuren van de scholen met een meeting point of directeuren van scholen die van plan zijn binnen afzienbare tijd een meeting point te openen nemen deel aan de stuurgroep. De kerngroep bestaat uit de (bestaande en toekomstige) bedrijfsleiders van de meeting points en eventuele andere medewerkers of stagiaires uit het meeting point. De kerngroep leden delen kennis en praktijkervaringen met elkaar. Ook worden er tijdens de kerngroep vergaderingen actualiteiten en knelpunten besproken. Het beoogd aantal bijeenkomsten voor schooljaar 2009/2010 is als volgt: zeven kerngroep bijeenkomsten voor de bedrijfsleiders en drie stuurgroep vergaderingen voor directeuren met een meeting point. Daarnaast organiseert MPA netwerkbijeenkomsten, conferenties en manifestaties, waar verschillende meeting points bij betrokken worden.

De voornaamste taken die de projectleider van MPA vanaf het uitvoert zijn:

 • Ondersteuning van (nieuwe) meeting points
 • Het MP concept verder ontwikkelen op het gebied van franchise, kwaliteitseisen en integratie Maatschappelijke stages.
 • Kennisuitwisseling tussen meeting points stimuleren en ondersteunen.
 • Het onderzoeken en ondersteunen van de invloed van meeting points op onderwijsinnovatie.
 • Betrekken van MBO en HBO bij MP(A) projecten
 • Ontwikkelen en realiseren van projecten die door meerdere meeting points tegelijk worden uitgevoerd
 • Verspreiden van het meeting point concept (o.a. in het buitenland)
 • Bevorderen van samenwerking met andere Amsterdamse projecten, programma’s en initiatieven.